Sklep internetowy HOMEASY SELECTED prowadzący działalność pod adresem internetowym homeasyselected.pl prowadzony jest przez HOMEASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. KRAKOWSKA 29, 50-424 WROCŁAW, NIP 899-286-82-59, Regon 384356908


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.homeasyselected.pl.
 4. Sklep internetowy Homeasy Selected – serwis internetowy dostępny pod www.homeasyselected.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HOMEASY a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.homeasyselected.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod www.homeasyselected.pl, prowadzony jest przez HOMEASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. KRAKOWSKA 29, 50-424 WROCŁAW, NIP:  899-286-82-59, Regon 384356908.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 2. zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.
3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia wynikającego ze świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.homeasyselected.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Aby sfinalizować zamówienie niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 2. adres dostawy;
 3. e-mail zamawiającego;
 4. telefon kontaktowy;
 5. NIP – w przypadku składania zamówienia przez przedsiębiorcę.
 1. Niepodanie numeru NIP przy składaniu zamówienia powoduje brak możliwości późniejszego uzyskania faktury zawierającej numer NIP przez Klienta w odniesieniu do tego zamówienia.
 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego adresu i sposobu dostawy.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HOMEASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury dokumentującej tę sprzedaż na podany podczas składania zamówienia lub rejestracji adres e-mail.
 4. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5. Ceny produktów oraz dostawa.

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że informacja na stronie Sklepu internetowego wyraźnie zastrzega inaczej. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta, jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Towary mogą być dostarczone Klientowi w następujące sposoby:
  1. Kurier
  2. Firma spedycyjna
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
6. Metody płatności.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przelewem na numer konta bankowego: 42 1050 1575 1000 0090 3199 7431;
 2. płatnością w systemie PayPal;
 3. zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
7. Odstąpienie od umowy.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres hello@homeasyselected.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres HOMEASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
8. Zwroty i reklamacje.

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:
 1. regulacje przewidziane przepisami ustawy o prawach konsumenta,
 2. regulacje przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 1. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres hello@homeasyselected.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 2. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany w ust. 1 lit. a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany ust 1. lit. b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 4. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem z zastrzeżeniem możliwości dokonania zwrotu towarów zgodnie z procedurami opisanymi powyżej. Niemożliwe jest odstąpienie od umowy z powołaniem się na niezgodność cech towaru ze zdjęciem na stronie, jeżeli niezgodność ta wynika z przyczyn leżących po stronie klienta (np. złe ustawienie monitora).
 5. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 9. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
9. Politykę prywatności Sklepu internetowego reguluje odrębny dokument.

10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem homeasyselected.pl.